Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Alex van Tiel (AVT Personal Trainer/) KvK Rotterdam 63541904 in deze voorwaarden verder aangegeven door AVT PT.

Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met AVT PT voor Personal Training en/of het geven van voedingsadviezen en Mylogenics behandelingen.

U heeft een Overeenkomst afgesloten met AVT PT. De aard van deze overeenkomst is dat u AVT PT inhuurt voor het geven van fysieke training, lifestyle coaching, voedingsadvies en het begeleiden hiervan.

Artikel 2. Risico en Aansprakelijkheid 

Het deelnemen aan een Personal Training met inbegrip van maar niet beperkt tot krachttraining, hardlopen, boksen, gebruik maken van de apparatuur zoals conditie- en trainingsapparatuur en het volgen van een programma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij AVT PT is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer is  verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van de Personal Training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de Personal Training noodzakelijk is. Deze informatie is van belang voor het samenstellen van de Personal Training en eventuele gewenste resultaten van Deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

AVT PT is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële  schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.

AVT PT aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.                                                              
U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren aan AVT PT van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Dit advies kunt u bv inwinnen bij uw huisarts.

Met het oog op uw deelname bij AVT PT ontheft u hierbij AVT PT, van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het trainingsprogramma of elk gebruik van het apparatuur of trainingsmateriaal.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het trainingsprogramma en u ontheft hierbij AVT PT van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door welke vorm van letsel dan ook, ongeacht de manier waarop dit letsel tot stand is gekomen of veroorzaakt is tijdens of na het deelnemen aan het programma.

Artikel 3 Prijzen, betalingen 

U bent ermee bekent dat de inhuur overeenkomst met AVT PT niet overdraag of toewijsbaar is. Dat u in het begin een commitment aan gaat voor een nog nader te bepalen periode.

U erkent dat er vooruitbetaling is vereist voor aanvang van de eerste Personal Training sessie.

De betaling kan worden voldaan d.m.v. een factuur. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd.

U begrijpt dat deze overeenkomst en voorwaarden die het bevat, geldt voor deze aankoop van Personal Training sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid.

AVT PT  bepaald het bedrag van haar diensten en zal deze kosten elk jaar opnieuw indexeren.

Artikel 4. Annuleringen en beëindiging 

U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat de annulering 24 uur vooraf moet worden gemeld bij AVT PT. Het is uw verantwoordelijkheid om uw personal training afspraken bij te wonen zoals gepland.

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 20 minuten te laat bent en dat deze training in rekening zal worden gebracht.

Bij langdurige blessures, zwangerschap, trieste familieomstandigheden en langdurige ziekte dient Deelnemer dit tijdig aan te geven bij AVT PT. Het is mogelijk de overeenkomst tijdelijk te bevriezen na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring.

AVT PT behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de Deelnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de Deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijn overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een gebreke stelling is vereist (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

Alle niet afgenomen Personal Training sessies en/of tegoeden komen na de duur van twee maanden te vervallen.

Artikel 5. Persoonsgegevens en privacy beleid 

Deelnemer is zich bewust dat hij/zij door gebruik te maken van het Personal Training sessieovereenkomst formulier bepaalde persoonsgegevens aan AVT PT verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en e-mailadres.

Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan AVT PT toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens.

Artikel 6. Overige zaken   

Neemt u buiten Personal Training nog andere diensten af bij AVT PT bv voedingsadvies, Mylogenics behandelingen en/of massages dient u daar apart voor te betalen.

Bij overmacht van AVT PT wordt er een nieuwe afspraak gemaakt in overleg met de Deelnemer.

Een Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn/ haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de Deelnemer schone sportschoenen te dragen en schone kleding te dragen.

Iedere rechtsverhouding met AVT PT wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en AVT PT die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.